Now showing items 6949-6968 of 9803

   Titles
   S-Genotyping and Seed Paternity Testing of the Pear Cultivar 'Celina' [1]
   Sa vremena analiza potrebnih količina vode za navodnjavanje [1]
   Saccharomyces boulardii jedini kvasac probiotik [1]
   Saccharomyces boulardii the only probiotic yeast [1]
   Sadržaj azota iz uree u mleku - pokazatelj adekvatne proteinske ishrane mlečnih goveda [1]
   Sadržaj cinka i olova u karbonatnom černozemu posle višegodišnjeg đubrenja [1]
   Sadržaj esencijalnih i toksičnih elemenata u plodu maline sorte Miker [1]
   Sadržaj esencijalnih mikroelemetata u plodovima maline i borovnice na različitim zemljištima severne Crne Gore [1]
   Sadržaj fluora u zemljištima severnog Pomoravlja [1]
   Sadržaj holesterola u mesu pojedinih Cyprinidae [1]
   Sadržaj i distribucija gvožđa u karbonatnom černozemu posle višegodišnjeg đubrenja [1]
   Sadržaj i grupno-frakcioni sastav humusa u ravničarskom i obronačnom pseudogleju južne Mačve i Pocerine [1]
   Sadržaj i hemijski sastav etarskog ulja anisa [1]
   Sadržaj i odnos apsorbovanog Ca i Mg u serpentinitskim zemljištima Srbije [1]
   Sadržaj i pristupačnost bakra u smonicama Srbije [1]
   Sadržaj i UV-Vis apsorbance frakcija organske materije barskog treseta (Divčibare, Srbija) [1]
   Sadržaj magnezijuma u zemljištu i krmivu u zavisnosti od tipa zemljišta i krmnog useva [1]
   Sadržaj makrominerala u M. semimembranosus i M. longissimus thoracis et lumborum pet čistih rasa svinja ogdajanih u Vojvodini [1]
   Sadržaj mobilnog nikla u krečnjačkim crnicama Rajca [1]
   Sadržaj mobilnog nikla u serpentintskim rankerima Srbije [1]