AgroSpace - Repozitorijum Poljoprivrednog fakulteta je zajednički digitalni repozitorijum svih odeljenja u okviru Univerziteta u Beogradu, Poljoprivrednog fakulteta.

Repozitorijum ima za cilj da omogući otvoreni pristup publikacijama i drugim rezultatima projekata koji se realizuju na Poljoprivrednom fakultetu.

Softversku platformu čini softver otvorenog koda DSpace, prilagođen specifičnim potrebama i zahtevima i nadograđen od strane Računarskog centra Univerziteta u Beogradu (RCUB). Softverska platforma je usklađena sa Smernicama za repozitorijume OpenAIRE-a (verzija 3).

Eksterna aplikacija Autori, projekti, publikacije (APP), koju je razvio RCUB, omogućava normiranje podataka o autorima i projektima, prenos metapodataka u druge sisteme i integraciju sa servisom Altmetric i prikaz podataka o citiranosti u indeksnoj bazi podataka Dimensions.

 

Deponovanje

Ko može da deponuje u repozitorijum?

U repozitorijum mogu da deponuju svi saradnici koji objavljuju naučne radove pod afilijacijom Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, i koji imaju odgovarajuća ovlašćenja, koja im dodeljuje administrator repozitorijuma neposredno nakon registracije.

U repozitorijum se obavezno deponuju metapodaci koji opisiju publikaciju i datoteka koja sadrži integralni tekst publikacije u skladu sa uputstvom.

Deponovani metapodaci i datoteke podležu proveri od strane administratora repozitorijuma.

Registracija

Registracija se vrši popunjavanjem formulara (molimo Vas da koristite institucionanu adresu elektronske pošte). Nakon registracije, administrator repozitorijuma će Vam dodeliti odgovarajuća ovlašćenja, što znači da ćete moći da deponujete svoje radove i pristupite sadržajima koji nisu javno dostupni.

Šta se deponuje?

Tipovi sadržaja

Mogu se deponovati sledeći tipovi sadržaja:

Mogu se deponovati i sadržaji koji nisu navedeni na ovoj listi. Ako imate pitanja, pišite nam.

Formati datoteka

Razvojni tim se trudi da omogući deponovanje što većeg broja različitih formata datoteka. Iako se sadržaj može deponovati u bilo kom formatu, preporučujemo da koristite otvorene i održive formate kad god je to moguće:

Pristup

Svaki zapis u repozitorijumu sastoji se od deponovanog dokumenta (datoteke) i metapodataka koji ga opisuju. Pravila kojima se regulišu pristup i korišćenje metapodataka i deponovanih dokumenata obično se razlikuju.

Metapodaci

Metapodaci su svima slobodno dostupni i svi ih mogu koristiti u skladu sa licencom CC0.

Deponovane datoteke

Datoteke deponovane u repozitorijum biće javno dostupne, osim u slučaju kada za to postoje ograničenja definisana ugovorima i autorskim pravima, ili kada je pristp odložen na određeno vreme.

Svaki zapis u repozitorijumu sadrži informaciju o tome kako se deponovana datoteka može koristiti (licencu).

Čuvanje deponovanih sadržaja

Metapodaci i deponovana dokumenta čuvaju se trajno. Sadržaj se iz repozitorijuma može brisati samo u izuzetnim slučajevima.

Zapisi se mogu povući iz repozitorijuma samo u slučaju:

Povučeni zapisi se ne brišu iz repozitorijuma. Oni trajno zadržavaju identifikatore i URL adrese koje su im dodeljene prilikom deponovanja, ali nisu dostupni javnosti i neće se pojavljivati u rezultatima pretraživanja.

Različite verzije dokumenata

Deponovana dokumenta ne smeju se menjati. U repozitorijum se može se deponovati korigovana/ažurirana verzija, a, ako je to neophodno, prethodna verzija se može povući (odnosno učiniti nedostupnom javnosti). Ako u repozitorijumu postoje različite verzije istog sadržaja, one će biti jasno obeležene i povezane interaktivnim likovima.

Pravni okvir

Deponovanjem u repozitorijum saradnici prihvataju obavezu da Poljoprivrednom fakultetu daju neekskluzivno pravo da deponovani sadržaj diseminira i trajno čuva.

Ako je sadržaj koji deponujete već objavljen, morate poštovati odredbe ugovora o autorskim pravima i druga zakonska ograničenja, kao što su embargo periodi koje određuju izdavači. Politike izdavača u vezi sa deponovanjem u institucionalne repozitorijume možete proveriti u bazi podataka SHERPA/ROMEO.

Ako se deponuje sadržaj koji nije objavljen, autori zadržavaju sva prava. Deponovanje u repozitorijum ne onemogućava/ograničava objavljivanje deponovanog sadržaja u časopisima, monografijama ili drugim repozitorijumima. Ako planirate da deponovani sadržaj kasnije objavite u nekoj publikaciji, pre deponovanja obavezno proverite politike izdavača koje se odnose na tzv. „prethodno“ odnosno „paralelno“ publikovanje. Te podatke obično možete naći u bazi podataka SHERPA/ROMEO.

Privatnost podataka

Tokom svake posete repozitorijumu prikupljaju se određene informacije, koje se automatski pohranjuju. Na osnovu ovih informacija nije moguće identifikovati konkretne osobe.

Automatski se prikupljaju i pohranjuju sledeći podaci:

Automatski prukupljeni i pohranjeni podaci koriste se prilikom rešavanja tehničkih problema, tehničkog usavršavanja sistema, kao i za praćenje posećenosti.

Analiza iskorišćenosti sadržaja vrši se uz pomoć servisa Google Analytics i Google Search Console. Google Analytics generiše statističke podatke o korišćenju repozitorijuma uz pomoć kolačića koji se pohranjuju na računaru korisnika. Informacije koje se na taj način prikupljaju koriste se prilikom izrade izveštaja o iskorišćenosti repozitorijuma. Google pohranjuje i koristi ove informacije. Politiku privatnosti kompanije Google možete naći na sledećoj adresi: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Lični podaci

Sistem prikuplja lične podatke tokom postupka deponovanja dokumenata. Ti podaci se koriste isključivo u one svrhe zbog kojih su deponovani i neće biti dostupni trećim licima, niti će se koristiti u komercijalne svrhe.

Pitanja?

Pitanja i komentare možete poslati ovde.